Štampa u opštini Srbobran

Prosveta i biblioteka

U skladu sa bogatom kulturnom tradicijom, u Srbobranu su još u austrougarkom periodu izlazile novine štampane ćirilicom na srpskom jeziku. Ove lokalne novine su imale svoje verne čitaoce.

List „Zemljoradnik” je izlazio u Srbobranu (Sentomašu) 1902. i 1903. godine svakih 10 dana. To je, kako na naslovnoj strani stoji, „poljoprivredni i mali gazda list”. Vlasnik i izdavač je bilo društvo od 14 lica, a odgovorni urednik je bio Paja Ikrašev. Ove, po svemu sudeći najstarije novine u Srbobranu, imale su izraženu socijalnu sadržinu. Sudeći po sadržini lista (članci, oglasi i drugo), list je čitan ne samo u bližoj okolini Srbobrana, već i u mnogim mestima širom Bačke.

List „Narod” štampan ćirilicom na srpskom jeziku je izlazio u Srbobranu (Sentomašu) jednom sedmično 1910. i 1911. godine. Bio je to „List za prosvetu, privredu i ostale narodne potrebe”. Štampan je u Srbobranu u štampariji Svetozara Marinkova, a vlasnik i odgovorni urednik lista je bio Đoka Radulović (do avgusta 1910. godine), potom Jovan Medurić (do kraja oktobra 1911. godine). Od novembra 1911. godine Jovan Medurić je samo vlasnik lista, dok odgovorni urednik postaje dr Ivan Zagorica. 

U listu se nalaze članci o školstvu, književnosti, zdravstvu i korisne beleške (o živini, stočnoj repi, suncokretu itd.). Vesti iz mesta i sa strane, kao i pijačne cene, bile su najinteresantije rubrike. Na poslednjoj strani lista su bile reklame i oglasi. 

List se odlikovao naglašenim srpskim patriotizmom.

List „Sloboda” je štampan prvih dana novembra meseca 1918. godine, kada je Srpski narodni odbor u Srbobranu preuzeo vlast od dotadašnje Austro-Ugarske i u ovom listu objavio svoja saopštenja o održavanju reda i mira.

Kada se nemačka vojska pri povlačenju zadržala nekoliko dana u Srbobranu, uhapsila je članove Srpskog narodnog odbora i držala ih kao taoce, list „Sloboda” je tada prestao da izlazi.

List „Srbobran” je kao nedeljnik pokrenut posle ulaska srpske vojske u Srbobran 14. novembra 1918. godine. Prvi urednik lista je bio učitelj Miladin Tutorov, na dužnosti sekretara Narodnog odbora. Potom se 1919. godine kao glavni urednik navodi Živko Prodanović, lekar i radikalski prvak.

Ovaj list ne treba mešati sa „Amerikanskim Srbobranom” koji izlazi od 1906. godine, te je posle „Politike” najstariji srpski list štampan ćirilicom.

 „Srbobranski glasnik”. Prvi broj ovog nedeljnog privredno-društvenog lista je izašao 6. januara 1931. godine, pod uredništvom Momčila Mikovića, tada studenta prava. Štampan je u Srbobranu, u štampariji koju je od Jefte Radaka kupio Lajoš Major. List se uglavnom bavio lokalnim pitanjima. Poslednji broj je izašao 17. marta 1940. godine.

Naslovna strana novina „Srbobranski glasnik” iz 1936. godine. Izvor: Srbobran. net

List „Istina”. Za vreme fašističke okupacije, u Turiji je juna meseca 1942. godine na salašu Rade Jojkića održano dvodnevno Savetovanje članova KPJ. Na tom Savetovanju, Svetozar Marković – Toza, organizacioni sekretar Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu podne oje referat „Dosadašnji rad, stečeno iskustvo i naši zadaci”. Savetovanje je bilo značajno za dalji razvitak narodnooslobodilačkog pokreta u Bačkoj. Nakon Savetovanja, u Turiji u kući Danice Sofronin, u pripremljenoj bazi i primitivnom tehnikom, štampan je avgusta meseca 1942. godine list „Istina” (organ Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu). List je bio namenjen komunistima kao predvodnicima u borbi protiv fašizma.

U tom prvom i jedinom broju lista „Istina” za Bačku, značajna su dva članka Svetozara Markovića – Toze: „Dosadašnji rad, stečeno iskustvo i naši zadaci” (deo referata sa Savetovanja) i „Treba sticati borbeno iskustvo”. Komunistima je određen zadatak da se ta dva članka, kao i Proglas KP KPJ od 5. avgusta 1942. godine odmah „prorade” na sastancima „ćelija” Partije i SKOJ-a, da bi se što pre mogli „sprovoditi postavljeni zadaci”.

List „Proleter”. (Organ Centralnog komiteta KPJ), dvobroj 14-15, preštampan je istom tehnikom kao i „Istina”, takođe u Turiji, nakon pomenutog partijskog Savetovanja. Sadržaj lista je imao veliku vrednost za dalji rad rukovodstva NOP-a u Bačkoj.

List „Elan” je informativni list radnih ljudi Agroindustrijske radne organizacije „Elan” Srbobran. Izlazio je jednom mesečno od 1983. do 1985. godine. Odgovorni urednici su bili Zoran Čalenić i Todor Debeljački. List je bio poljoprivrednog karaktera i tretirao je tekuću problematiku poljoprivrede i AIRO „Elan”-a.

Podlistak „Srbobranska tribina” je izlazio u okviru lista „Tribina” za srez novosadski od 1960. godine do ukidanja srezova u Vojvodini 1965. godine.
Podlistak „Srbobranska komuna” je izlazio u okviru lista „Dnevnik”, 1967. i 1968. godine. Poslednji podlistak je štampan 12. januara 1968. godine

(Izvor: dr Radoslav Subić, Biblioteke i čitaonice u opštini Srbobran 1869-1994, Srbobran, 1994.)